SỨ MỆNH

Chúng tôi cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục công nghệ cho tương lai để phát triển các giá trị của một công dân địa phương – toàn cầu.

TẦM NHÌN

Đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới về công nghệ đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới bằng công nghệ và kỹ năng.

6 GÍA TRỊ CỐT LÕI

-Đam mê

-Niềm tin

-Đoàn kết

-Trách nhiệm

-Sáng tạo công nghệ

-Hướng tới kết quả

Mục tiêu:

– Cung cấp sản phẩm giáo dục công nghệ tốt nhất thế giới cho trẻ.

– Đưa sản phẩm đào tạo Robotic đến với học sinh cấp 1-2/toàn quốc.